Sosyal Medya

Sağlık bakanlığı, idarî izne tâbi kronik hastalıkların listesini açıkladı!

Sağlık bakanlığı, idarî izne tâbi kronik hastalıkların listesini açıkladı!

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37458,covid-19-hastaligi-iustyazi47a0af17-2c6a-45a6-88c5-eaeff2d6b8b8pdf.pdf?0&_tag1=C3D6A395CBA0D50C452C3B20B286BDC5D1C496DB

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve E.1187 sayılı yazısı ile 02.06.2020 tarihli ve E.1183 sayılı yazı yürürlükten kaldırılmış olup bu husustaki işlemler 8 Haziran itibarıyla aşağıdaki hükümler kapsamınca gerçekleştirilecektir.

"3529/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda;

1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

3- E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece enabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir."

Bu kapsamda C73 ICD tanı kodu ile tiroit kanseri tanısı almış, ancak neticesinde metastatik olmayıp kemoterapi ya da radyoterapi tedavilerini almamış olan hastalarımız idarî izinli sayılmayacaklardır. C73 ICD tanı koduyla beraber C77.0 (Baş, yüz ve boyun lenf bezlerinin ikincil ve tanımlanmamış habis uru) ICD tanı kodu almış olanlar ise idarî izinli sayılacaklardır.

Hastalarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Kayıhan ÇAĞLAR - Genel Cerrahi Uzmanı

Sosyal Medyada Paylaş